Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Projektas „Kokybės krepšelis“

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 38/V „Dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“, bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų, įgyvendinimo“ sudaryta komanda veiklos tobulinimo planui parengti, atlikusi išsamią įvairių turimų statistinių, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitų duomenų analizę, parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

Gimnazijos veiklos tobulinimo plane yra keliami:

Tikslas:

  • Gerinti 5-8 klasių mokinių pasiekimus ir pažangą, užtikrinant veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si).

Uždaviniai:

  • Didinti pamokos efektyvumą.
  • Modernizuoti ugdymo(si) aplinką.

Veiklos tobulinimo plano pristatymas Vilniaus miesto savivaldybėje 2020 m. rugsėjo 11 d.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija