Biudžetinės įstaigos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, teisinį veiklos pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, atributiką. Savo veikloje Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Oficialus Gimnazijos pavadinimas – Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 191722390.

4. Gimnazijos istorija: 1919 m. vasario 1 d. Vilniuje buvo įsteigta privati Vilniaus baltarusių gimnazija (VBG), kuri veikė iki 1944 m. Po penkiasdešimties metų pertraukos 1994 m. birželio 15 d. įsteigta 68-oji vidurinė mokykla baltarusių mokomąja kalba (1994 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto valdybos potvarkis Nr. 1125 V). 1997 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 230 68-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Pranciškaus Skorinos pavadinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1665 akredituota vykdoma vidurinio ugdymo programa. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. d. sprendimu Nr. „Dėl Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla (struktūra) pertvarkyta į gimnaziją.

5. Teisinė Gimnazijos forma – biudžetinė įstaiga.

6. Gimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

7. Gimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

8. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kuri:

8.1. tvirtina ir keičia Gimnazijos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. išduoda išankstinius sutikimus Gimnazijos patalpose steigti trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis Gimnazijos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu; 

8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

10. Gimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

11. Gimnazijos buveinė – Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius.

12. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

13. Švietimo įstaigos tipas – gimnazija.

14. Švietimo įstaigos paskirtis – Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

15. Mokymo kalba – baltarusių.

16. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinės veiklos rūšys:

18.1.1. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

18.1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.1.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

20. Gimnazijos veiklos tikslai:

20.1. puoselėti ir plėtoti dvasines, intelektines ir fizines mokinių galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui;

20.2. padėti mokiniams suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti atjautos, mandagumo ir paslaugumo;

20.3. brandinti kūrybinį mokinių mąstymą, savarankiškumą ir asmeninę atsakomybę;

20.4. ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, padedančiais siekti žinių, tapti doru, savarankišku ir atsakingu visuomenės nariu;

20.5. perteikti mokiniui lietuvių ir baltarusių tautinės bei pasaulinės kultūros pagrindus, šiuolaikinį mokslo lygį atitinkančias žinias, technologijų pagrindus, ugdyti jo tautinę savimonę, dorovines ir estetines nuostatas, kurios garantuotų baltarusių tautos, gimtojo krašto kultūros tęstinumą, tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį dvasinių bei materialinių vertybių kūrimą.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

21.5. skiepyti meilę gimtajai kalbai, tautos istorijai, saugoti ir puoselėti tautinį ir valstybinį paveldą.

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

22.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. įgyvendina pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus ir kitus patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą ir užtikrina vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

22.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

22.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.13. organizuoja mokinių maitinimą ir vežiojimą Gimnazijoje;

22.14. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Gimnazija, įgyvendindama jai iškeltus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas;

23.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

23.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-

506; 2000 Nr. 61-1818) nustatyta tvarka, naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

24. Gimnazija privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Gimnazijos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

25.1. Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 

25.2. Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

25.3. su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi derintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

25.4. kitus Gimnazijos veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus dokumentus.

26. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka. 

27. Direktorius:

27.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą; 

27.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, Gimnazijos struktūrinių padalinių (skyrių ir poskyrių) vadovų veiklos sritis; 

27.3. vadovauja Gimnazijos strateginio ir metinio veiklos planų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti;

27.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka Gimnazijos tarybos pritarimu, tvirtina strateginį ir metinį Gimnazijos veiklos planus;

27.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 27.6. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus; 

27.7. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

27.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

27.9. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

27.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; 

27.11. analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.11. atsako už Gimnazijos veiklą ir jos rezultatus;

27.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.13. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

27.14. gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;

27.15. organizuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;

27.15. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

27.16. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą; 

27.17. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, profesiniu darbuotojų tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

27.18. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

27.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.20. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose Lietuvoje, Baltarusijos Respublikoje ir kitose šalyse;

27.21. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

27.22. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

27.23. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams, skyrių vadovams, kitiems darbuotojams;

27.24. vykdo kitas teisės aktuose, šiuose Nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

28. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

29. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vedėjai, kurie:

29.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

29.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros, nuostatų pakeitimų;

29.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

30. Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba.

31. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, galimos pasirenkamųjų dalykų pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių klausimų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus ir kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Gimnazijos veiklos tikslais; dalijasi gerąja patirtimi, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Gimnazijos ir kitų mokyklų metodinėmis grupėms; teikia metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai, dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Gimnazijoje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

34. Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams. 

35. Gimnazijos taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių. 

36. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių. Į Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis po penkis atstovus deleguoja: tėvus (globėjus, rūpintojus) – Gimnazijos klasių tėvų komitetų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – visuotinis I–IV gimnazijos klasių mokinių susirinkimas.

37. Gimnazijos taryba slaptu balsavimu renka Gimnazijos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Direktorius negali būti tarybos pirmininku.

38. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

39. Gimnazijos tarybos posėdžius pagal poreikį rengia tarybos pirmininkas, inicijuoti gali ir Gimnazijos direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra protokoluojami. 

40. Gimnazijos taryba:

40.1. teikia siūlymus dėl strateginių Gimnazijos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2. pasirenka Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

40.3. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metinei Gimnazijos veiklos programai, Gimnazijos nuostatams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

40.4. teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

40.5. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

40.6. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

40.7. turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą;

40.8. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

40.9. teikia Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

40.10. svarsto metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

40.11. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

40.12. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

40.13. priima sprendimą dėl Gimnazijos ugdymo plano pakeitimų.

41. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

42. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

44. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

45. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

46. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių parlamentas. Jų veikla reglamentuojama Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais nuostatais. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą. Mokinių parlamento prezidentas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais nuostatais.

48. Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasės tėvų susirinkime

kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių vadovais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

49. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

50. Gimnazijos klasių tėvų komitetų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio klasių tėvų komitetų reikalavimu ypač svarbiais Gimnazijos veiklos organizavimo klausimais. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

51. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

52. Gimnazijos direktorius kolektyvinę sutartį gali sudaryti, pakeisti ir (ar) papildyti ar nutraukti tik gavęs išankstinį savininko pritarimą.

53. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

 55. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir juo disponuoja Lietùvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o tokios nesant – Savivaldybės tarybos išankstiniu pritarimu.

56. Gimnazijos lėšos: 

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

56.2. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

57. Gimnazija yra paramos gavėjas, gali steigti paramos fondą.

58. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

61. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

62. Pranešimai apie Gimnazijos likvidavimą, reorganizavimą, vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Šiuos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 

64. Nuostatai keičiami ir papildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

65. Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.