Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2020 metai2021 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusII ketv.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1014 2 1020
Mokytojas 1010 30 1107
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą
1126 2 1255
VDM pedagogas 444 3 718
Valytojas 607 3 642
Budėtojas-sargas 404 6 442
Kiemsargis 455 2 481
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Logopedas * 1 *
Bibliotekininkas * 1 *
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * 1 *
Pastatų priežiūros specialistas * 1 *
Psichologas * 1 *
Sekretorius * 1 *
Socialinis pedagogas * 1 *
Techninių  mokymo priemonių specialistas * 1 *
IT specialistas * 1 *
VDM specialistas * 1 *

* Duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.