Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2018 metai2019 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusIII ketv.
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 556 2 1084
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Bibliotekininkas * 1 *
Budėtojas-sargas 400 6 417
Kiemsargis 400 2 555
Logopedas * 1 *
Mokytojas 610 32 870
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 747 3 827
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * 1 *
Pastatų priežiūros specialistas * 1 *
Psichologas * 1 *
Rūbininkas * 1 *
Sekretorius * 1 *
Socialinis pedagogas * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 441 2 587
VDM pedagogas 247 3 397
VDM specialistas * 1 *
Valytojas 400 3 555

* Duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.