Projektas „Kokybės krepšelis“

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 38/V „Dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“, bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų, įgyvendinimo“ sudaryta komanda veiklos tobulinimo planui parengti, atlikusi išsamią įvairių turimų statistinių, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitų duomenų analizę, parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

Gimnazijos veiklos tobulinimo plane yra keliami:

Tikslas:

  • Gerinti 5-8 klasių mokinių pasiekimus ir pažangą, užtikrinant veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si).

Uždaviniai:

  • Didinti pamokos efektyvumą.
  • Modernizuoti ugdymo(si) aplinką.

KK projekto logo 

 logo