Darbo su gabiais ir talentingais vaikais veiklos programa

Tikslas - užtikrinti gabių mokinių gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą, plėtojantį gebėjimus ir polinkius.

Uždaviniai:

  • atpažinti gabius vaikus, pasižyminčius labai aukštu intelektiniu gebėjimų lygiu;
  • pritaikyti ugdymo turinį, aplinką gabių ir talentingų vaikų poreikiams;
  • informuoti ir nukreipti į šalies, tarptautinius projektus, neformalias ugdymo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti. 

Veiklos turinys

Eil. Nr.VeiklaAtsakingasVykdymo laikas
1. Olimpiadų sąrašo - grafiko sudarymas. J. Norvaišienė Sausis, rugsėjis
2. Projektų sąrašo - grafiko sudarymas. J. Norvaišienė Sausis, rugsėjis
3. Gabių vaikų, pasižyminčių labai aukštu intelektiniu gebėjimų lygiu, atpažinimas. Psichologė Per mokslo metus
4. Ugdymo turinio, aplinkos pritaikymas gabių ir talentingų vaikų poreikiams: diferencijuoti kūrybines ir praktines užduotis pamokoje, taikyti pažangiausius ugdymo(si) metodus. Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai Per mokslo metus
5. Atsižvelgiant į mokinių gabumus ir pomėgius, skatinti gabius mokinius aktyviai dalyvauti gimnazijos kultūriniame gyvenime, neformaliojo ugdymo veikloje, realizuoti savo galimybes ir gebėjimus miesto bei respublikiniuose  renginiuose. Klasių vadovai, dalykų mokytojai Per mokslo metus
6. Sudaryti sąlygas mokiniams lankyti įvairių mokomųjų dalykų konsultacijas. Administracija, dalykų mokytojai Per mokslo metus
7. Skatinti mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose, mokslinėje – tiriamojoje, projektinėje veikloje: nacionalinio V. Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom 2016“; edukaciniuose konkursuose „Olympis 2016“; tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“; jaunųjų mokslininkų konkurse ICYS -2016 Rumunijoje;tarptautiniame Erasmus+ projekte ARTS@CREATIVITY.EU ir kt. Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai Vasaris, Lapkritis, Kovas, Balandis, 2015-2017 m.
8. Gimnazijos viešojoje erdvėje skelbti padėkas mokiniams, pasiekusiems gerų rezultatų. Talpinti informaciją apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje. J. Norvaišienė Per mokslo metus
9. Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus, pritaikyti ugdymo turinį pagal gabių ir talentingų vaikų poreikius. N. Bagdonienė Per mokslo metus
10. Gerosios patirties sklaida. Metodinių grupių pirmininkai Per mokslo metus
11. Kaupti informaciją apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje Klasių vadovai, A.Medzevičienė Per mokslo metus
12. Rinkti informaciją ir teikti mokiniams apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose. Klasių vadovai, S.Kirilovas Vasaris - gegužė
13. Tėvų dalyvavimas kūrybinių, projektinių darbų pristatymuose. Klasių vadovai, metodinė taryba Ne mažiau kaip 1 k. per pusmetį
14. Gabių ir talentingų mokinių pasiekimų per mokslo metus suvestinės ir rezultatų apibendrinimas. R. Račkauskienė Birželis, gruodis